www.medtechzone.com    แหล่งความรู้ทาง...เทคนิคการแพทย์ !!!
:::กลับหน้าแรก
Uric acid

       กรดนิวคลีอิค ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ  กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค (deoxyribonucleic acid;DNA) และ กรดไรโบนิวคลีอิค (ribonucleic acid;RNA) ทั้ง DNA และ RNA เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์   มีดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทค์และไรโบนิวคลีโอไทค์เป็นหน่วยย่อยตามลำดับ   หน่วยย่อยดังกล่าวจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ (phosphodiester bond)  และแต่ละหน่วยของนิวคลีโอไทค์ประกอบด้วย เบส น้ำตาล และฟอสเฟส   เบสแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 

     - อนุพันธุ์ของเพียวรีน (purine derivative)  ได้แก่ adenine  และ quanine
     - อนุพันธุ์ของพิริดีน (pyrimidine derivative ) ได้แก่ cytosine, thymine  และ uracil

        เมื่อมีการสลายกรดนิวคลีอิค สารประกอบที่เป็นอนุพันธุ์พิริดีนจะให้สารที่ใช้เป็นพลังงานแก่ร่างกายได้  ส่วนสารประกอบที่เป็นอนุพันธุ์เพียวรีน จะถูกสลายให้กรดยูริค

         ปกติกรดยูริคในร่างกายได้จากอาหารและจากการสังเคราะห์ขึ้นมาในร่างกาย   ในผู้ป่วยปกติจะมีกรดยูริคประมาณ 1.1 กรัม และประมาณ 1 ใน 6 จะพบอยู่ในกระแสเลือดที่เหลือจะอยู่ในเนื้อเยื่อทั่วไป  ในวันหนึ่งๆ จะมีการขับกรดยูริคประมาณ 0.5 กรัม  โดยส่วนหนึ่งจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ และอีกส่วนหนึ่งจะถูกขับออกมาทางลำไส้โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วย  

        การวิเคราะห์ปริมาณกรดยูริคในซีรั่มจะมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเก๊าท์(gout)    นอกจากนั้นอาจพบปริมาณกรดยูริคในซีรั่มสูงในภาาวะที่มีการทำลายเซลล์ หรือมีการทำลายกรดยูริคอย่างมาก เช่น ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) ภาวะติดเชื้อเฉียบพลัน  ภาวะไตทำหน้าที่ลดลง รับประทานอาหารที่มีปริมาณนิวคลีโอโปรตีนสูง

         อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรดยูริคที่เพิ่มสูงขึ้น จะพบร่วมกับภาวะที่ไตทำงานลดลง  แต่การวิเคราะห์ยูริคก็ไม่นิยมในการตรวจการทำงานของไต  ยกเว้นจะใช้วิเคราะห์ร่วมกับการทดสอบอื่นด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของกรดยูริคในซีรั่มยังขึ้นกับผลการทำงานของอวัยวะอื่นที่นอกเหนือจากไต  เช่น ลำไส้ และมีภาวะโรคแทรกซ้อนหลายอย่างในผู้ป่วยโรคไตที่พบว่ามีระดับของกรดยูริคลูงได้แก่  โรคแทรกซ้อนจากลำไส้อุดตัน ปอดบวม เบาหวาน  และพิษจากโลหะ  นอกจากนี้การรับประทานยาพวกซาลิไซเลทจะทำให้มีการกำจัดกรดยูริคออกทางปัสสาวะมากขึ้น


หลักการตรวจวิเคราะห์

หลักการ

Enzymatic colorimetric method

Uric acid + 2H2O + O2 ——— uricase ———> Allantoin + H2O2 + CO2

       Uric acid จะถูกเปลี่ยนไปเป็น allantoin โดยเอนไซม์ uricase การเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนแสงที่เกิดขึ้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของ uric acid ใน sample

สิ่งส่งตรวจ

- Serum, plasma, urine

Normal values

- Serum Male   2.0 - 7.0 mg/dl
  Female   2.6 - 6.0 mg/dl
- Urine 150 - 990 mg/24hr.

 

Interpretation

High
Low
- Gout - Acute hepatitis
- Toxaemia of pregnancy  
- Myeloma  
- Lymphoma  
- Viraemia  
- Alcoholism  
- Leukemia  

 

 
© www.medtechzone.com,all right reserve